Regulamin sklepu internetowego WhiteRaven.store

I. Informacje ogólne

Celem uzyskania pomocy ze Sklepem można kontaktować się telefonicznie pod
numerem +48 737 976 876, pocztą elektroniczną contact@whiteraven.store

II. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy WhiteRaven.store dostępny pod adresem internetowym
http://whiteraven.store, prowadzony jest przez Karol Janiszek prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą KAJANIS Tableware, wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez
ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5242683100, REGON 387635402
Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 2.1. Sklep – prowadzony przez firmę KAJANIS TableWear sklep
internetowy działający pod adresem http://whiteraven.store, sprzedający
towary za pośrednictwem Internetu;
 2.2 Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w
ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową
 2.3. Strona internetowa Sklepu – strony internetowe dostępne pod adresem

 2.4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2.5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje
zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez
Klienta formę dostawy;
 2.6. Rzecz – towar / produkt oferowany przez Sklep;
 2.7 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach
Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się
na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 2.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 2.10 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane
przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w
Sklepie.
 2.11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający
utworzenie Konta.
 2.12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w
tym sposobu dostawy i płatności.
 2.13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są
wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość
ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
produktów.
 2.14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2.15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo
zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu
internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze
Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z
Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

III. Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta
Ceny podane w Sklepie są podane złotówkach, koronach norweskich oraz w euro i
są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do
zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty
za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na
stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
woli związania się Umową Sprzedaży. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w
opisie Produktu

IV. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne
jest podanie następujących danych Imię, Nazwisko, Adres mail, adres
korespondencyjny lub adres wysyłki zamówionego towaru.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła
ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z
tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego
żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub pisemnie na adresy podane w § 1.

V. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk
„Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić
Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz
adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy
Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu
płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

VI. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru
zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa,
b. Przesyłka kurierska,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
b. Płatności elektroniczne
c. Płatność kartą płatniczą.
d. Płatność PayPal
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się na stronie Sklepu.

VII. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza
zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § V Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail
na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia
i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności
elektronicznych, płatności PayPal albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie
anulowane.

4. Jeżeli Klient dokonał płatność w terminie do 3 dni po złożeniu zamówienia
produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie
lub niezwłocznie po otrzymaniu opłaty za zamówiony towar otrzymanej na
rachunek sprzedawcy, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o
różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów
częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego
zamówienia.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący
sposób: a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne w tym płatności PayPal lub kartą płatniczą – od dnia
uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej oraz
Europejskiej Obszaru Gospodarczego i
8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce
„Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
9. Sklep zastrzega sobie, iż Zamówione Rzeczy mogą zostać dostarczone do
miejsca wydania partiami i/lub odrębnymi przesyłkami.
10. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w
całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Klient zostanie
poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości
przyjęcia Zamówienia w danym terminie.

11. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, które zostały
wypełnione w sposób budzący wątpliwości Sklepu, o ile wątpliwości Sklepu nie
zostaną wyjaśnione podczas bezpośredniego kontaktu z Klientem lub
skontaktowanie się z Klientem będzie niemożliwe.
12. Przy wszelkich czynnościach dotyczących realizacji Zamówienia, Klient
powinien posługiwać się numerem Zamówienia oraz numerem Klienta nadanym
przez Sklep.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym
Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować
Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres White Raven
KAJANIS Skrytka pocztowa nr 20, 03-370 Warszawa lub pocztą elektroniczną na
adres contact@whiteraven.store jak wskazano w pkt. 1 regulaminu.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest
zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot
Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu
prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko
bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.
4. Zwrot Zakupionych Rzeczy prosimy kierować na adres:

White Raven KAJANIS
Skrytka Pocztowa nr 20
03-370 Warszawa

UWAGA: Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
5. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia
Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient
wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
8. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w
oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Warunkiem zwrotu
dokonanych przez Klienta środków jest odesłanie w stanie nienaruszonym
produktów na adres wskazany w punkcie nr. 4.

IX. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych
osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient
wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności
w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

X. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku
polskim lub/oraz w języku angielskim na życzenie Klienta
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i
dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień
niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za
pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.